Politica de Privacidade

POLITICA DE PRIVACIDADE

Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI) Concello de Miño, na súa condición de responsable da publicación deste WebSite e como prestador de servizos da sociedade da información, de conformidade coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, pon a disposición dos usuarios a seguinte información xeral: Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) De conformidade co establecido na Lei Orgánica de 15/99, queda informado de que os datos persoais facilitados a través dos distintos formularios incorporaranse ao correspondente ficheiro de Concello de Miño, autorizando a esta ao tratamento automatizado dos mesmos, para uso interno, nos termos previstos na indicada Lei. Así mesmo, queda informado os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación, no seu caso dos devanditos datos, podendo exercitar os mesmos, por escrito, no domicilio da entidade: Rúa A Carreira, 38 15630 Miño (A Coruña). O presente aviso legal establece as condicións de uso do sitio web Concello de Miño. O acceso ao sitio web Concello de Miño atribúe a condición de usuario e implica a aceptación plena e sen reservas por parte do usuario, de todas e cada unha das condicións incluídas neste Aviso legal. Todos os dereitos de propiedade intelectual do dominio web Concello de Miño así como dos seus contidos pertencen, ben a Concello de Miño , ben a terceiras persoas, polo que NINGÚN USUARIO está autorizado a facer uso deles, nin imprimilos nin almacenalos baixo ningún soporte físico en ningún caso que non sexa o da súa utilización persoal e privada. Quedando, pois prohibida a modificación, descompilación ou a utilización comercial de calquera parte da mesma. Tan só autorízase a utilización dos contidos do dominio web Concello de Miño con fins informativos e de servizo, sendo o Usuario, o único responsable do mal uso dos mesmos. Para acceder á información contida no sitio web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais. Os datos, textos, informacións, gráficos ou vínculos publicados na web Concello de Miño, son recompilados con efectos meramente informativos para todas aquelas persoas interesadas nos mesmos sen que, o seu acceso, xere relación comercial, contractual ou profesional entre os usuarios e Concello de Miño En caso de discrepancia entre a información contida no sitio web e a contida en papel, estarase a esta última. Concello de Miño resérvase o dereito de modificar os contidos do dominio web Concello de Miño sen previo aviso. As ligazóns e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se atopan baixo o control de Concello de Miño , polo que non se fai responsable nin da información contida nos mesmos nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información. O Usuario ten terminantemente prohibido introducir calquera tipo de virus no domino Concello de Miño, así como tentar acceder aos datos do mesmo, modificalos, acceder ás contas de correo, mensaxes, etc. En conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), os datos fornecidos polo usuario NON serán incorporados en ningún ficheiro automatizado. Concello de Miño non garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos datos, programas, informacións ou opinións, calquera que sexa a orixe, que circulen pola súa rede ou polas redes ás que o Usuario poida acceder a través da web Concello de Miño. “O Cliente acepta expresamente deixar exento a Concello de Miño de calquera responsabilidade relacionada coa web Concello de Miño. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso aos devanditos contidos así como da súa reprodución ou difusión. Concello de Miño non será responsable das infraccións de calquera usuario que afecten os dereitos doutro usuario de Concello de Miño, ou de terceiros, incluíndo os dereitos de copyright, marcas, patentes, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial. Concello de Miño fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio web Concello de Miño. Os litixios que puidesen xurdir en relación a este dominio rexeranse unicamente polo dereito español, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes”